1. Wie zijn wij?

CORNERSTONES CVBA is een Belgische onderneming waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Prins Boudewijnlaan 30, 2550 Kontich.

De website van ons bedrijf www.cornerstones.be, onze vele projectgebonden websites worden beheerd door CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA, en, desgevallend door externe onderaannemers, onder de verantwoordelijkheid van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA.

Wanneer we in dit Privacybeleid verwijzen naar “wij” of “ons”, verwijzen we naar CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA en om het even welke van haar verbonden vennootschappen. Wanneer we verwijzen naar “u” of “uw”, verwijzen we naar elke gebruiker van om het even welke website of dienst van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) bereiken met de post op CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA, Prins Boudewijnlaan 30, 2550 Kontich, België of per e-mail op info@cornerstones.be.

2. Inleiding en algemene voorwaarden

Bij CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA verbinden we ons ertoe uw privacy te beschermen en respecteren.
Dit Privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen:

 via de volgende online diensten:
o elke website van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA die een koppeling naar dit Privacybeleid bevat;

o sociale media of officiële inhoud van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA op andere websites;;

Dit Privacybeleid heeft ook betrekking op ons gebruik van alle persoonsgegevens die u ons bezorgt per telefoon, sms, e-mail, in brieven of andere correspondentie, persoonlijk of via kopieën van uw persoonsgegevens verkregen via uw identiteitskaart of verblijfsvergunning (maar exclusief uw rijksregisternummer) om documenten voor de huur of aankoop van vastgoed voor te bereiden.

Soms moeten wij informatie over u verzamelen om u een volwaardige dienstverlening te kunnen bieden.

Dit Privacybeleid legt het volgende uit: Versie 17/05/2018

• welke informatie CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA over u mag verzamelen;
• hoe CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA de informatie die we over u verzamelen zal gebruiken;
• wanneer CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA uw gegevens mag gebruiken om contact met u op te nemen;
• of CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA uw gegevens aan anderen mag verstrekken;
• uw keuzes betreffende de persoonsgegevens die u ons verstrekt;
• het gebruik van cookies op websites van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA en hoe u cookies kunt weigeren.

CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u dergelijke informatie verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht uw informatie te gebruiken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene verordening gegevensbescherming” genoemd). Opgelet, geen enkele website kan volledig veilig zijn.

Websites van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze websites van derden hebben hun eigen privacybeleid en zullen waarschijnlijk ook cookies gebruiken. Wij moedigen u dus aan hun privacybeleid te raadplegen. Hun beleid regelt het gebruik van de persoonsgegevens die u er ingeeft of die door cookies kunnen zijn verzameld wanneer u deze websites bezoekt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van websites van derden en u gebruikt deze websites op eigen risico.

3. Welke informatie verzamelt CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA?

Wanneer u zich toegang verschaft tot of inschrijft voor een dienst van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA, bijvoorbeeld apps, nieuwsbrieven, chats met onze socialemedia-accounts, berichtenfora, internet- en mobiele meldingen, telefoontjes of sms’en van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA kunnen wij persoonsgegevens over u ontvangen.

Deze kunnen bestaan uit persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoon- of gsm-nummer, geslacht of geboortedatum, persoonlijke interesses (bv. welke nieuwsbrieven u hebt gelezen), alsook algemene (geaggregeerde, niet-persoonlijke) informatie die wij verzamelen over de manier waarop bezoekers de online diensten van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA gebruiken.

Als u de ouder of voogd bent van een kind dat jonger is dan (16), kunnen wij beperkte persoonsgegevens over u verzamelen zodat u toestemming kunt geven opdat het kind toegang krijgt tot sommige diensten van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA. Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de account van het kind of de diensten die het gebruikt.

Opgelet: soms vragen wij u bijkomende persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van koopovereenkomsten voor vastgoed. Wanneer we dit doen, zullen wij verdere informatie verstrekken over waarom we uw gegevens verzamelen en waarvoor we ze zullen gebruiken.

Versie 17/05/2018

Voor sommige van onze diensten kunt u intekenen via diensten van derden, zoals Facebook. Indien u ervoor kiest in te tekenen via een app van derden, krijgt u een dialoogvenster te zien dat uw toestemming vraagt om CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA toegang te verschaffen tot uw persoonsgegevens (bv. uw volledige naam, geboortedatum, e-mailadres en alle andere informatie die u publiek toegankelijk kunt hebben gemaakt voor een dienst van een derde, zoals Facebook). Opgelet: alle gegevens die u hebt gekozen te gebruiken en die de dienst in kwestie niet nodig heeft, worden niet door CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA bijgehouden.

Voor meer informatie zie artikel 15 van dit beleid, inzake het recht van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA om cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken, en artikel 17 inzake de gegevens die CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA verzamelt wanneer u apps van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA gebruikt.

4. Voor welke doeleinden gebruikt CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA de gegevens die het over u verzamelt?

CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA zal uw persoonsgegevens gebruiken voor een aantal doeleinden, waaronder:

• om u onze diensten te verstrekken, met inbegrip van de voorbereiding van huur- of koopovereenkomsten voor vastgoed;

• om u informatie over onze diensten te verschaffen;
• om uw verzoeken en vragen te behandelen;
• om u de meest gebruikersvriendelijke online navigatie-ervaring te bezorgen;

• voor “doeleinden inzake dienstverlening”, wat betekent dat CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA contact met u mag opnemen om redenen die betrekking hebben op de dienst of online inhoud waarvoor u hebt ingetekend;

• wij kunnen u ook relevante reclame tonen, zoals vermeld in artikel 7;

• om contact met u op te nemen in verband met een indiening van uwentwege;

• om IP-adressen en apparaatidentificatoren te gebruiken om de locatie van gebruikers te identificeren, storend gebruik te blokkeren en het aantal bezoeken aan onze websites en shoppingcenters vast te stellen;

• voor analyse- en onderzoeksdoeleinden zodat wij de diensten die CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA aanbiedt, kunnen verbeteren;

• wij gebruiken en verstrekken ook geaggregeerde informatie (zodat geen individuen worden of kunnen worden geïdentificeerd) voor marketing- en strategische ontwikkelingsdoeleinden (bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een shoppingcenter en de warmtekaart van de richting die de menigte bezoekers in een shoppingcenter volgt).

Wanneer CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA voorstelt uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die hierboven niet vermeld staan, brengen wij u daarvan vooraf op de hoogte. Zie artikel 18 hieronder voor details.

Versie 17/05/2018

5. Wanneer neemt CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA contact met u op?

CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA kan contact met u opnemen:

• in verband met een contractuele relatie die u met CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA bent aangegaan;

• in verband met om het even welke dienst, activiteit of online-inhoud waarvoor u hebt ingetekend voor uzelf of voor uw kind dat jonger is van 16 opdat CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA de diensten kan verlenen, bv. om uw e-mail te controleren wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA;

• in verband met briefwisseling die we van u ontvangen of eventuele opmerkingen of klachten die u hebt geuit op producten of diensten van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA;

• in verband met een sollicitatie;

• in verband met onze wettelijke rechten en plichten;

• in verband met eventuele gepersonaliseerde diensten waarvan u gebruik maakt;

• in verband met een bijdrage die u hebt ingediend bij CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA, bv. op de berichtenfora van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA of via sms of voicemail;

• om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes over diensten van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA (deelname is altijd vrijwillig);

• om u op de hoogte te brengen van materiële wijzigingen in de beleidslijnen en praktijken van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA; en

• voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in artikel 7.

6. Zal er contact met u worden opgenomen voor marketingdoeleinden?

CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA stuurt u alleen marketingmails of neemt alleen contact met u op via CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA- platformen wanneer u daarmee hebt ingestemd. U kunt zich steeds uitschrijven door de procedure in artikel 12 te volgen. Wij kunnen ook af en toe contact met u opnemen om uw mening te vragen over bepaalde kwesties die verband houden met CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA. CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA kan de inhoud van het bericht personaliseren op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt en uw gebruik van de platformen van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA.

7. Zal CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA mijn persoonsgegevens delen?

CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA zal uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en uw gegevens niet met derden delen voor marketingdoeleinden.

Over het algemeen zullen wij uw gegevens binnen CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA gebruiken en ze alleen buiten CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA delen indien u dat hebt gevraagd of daarmee heb ingestemd, uitgezonderd:

  wanneer de verstrekking vereist of toegelaten is door de wet (bijvoorbeeld aan overheidsorganen of ordehandhavingsdiensten, inclusief ter bescherming van kinderen), door een gerechtelijk bevel of ter preventie van fraude of andere misdrijven, of

  indien CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA of haar filiaal ophoudt de verwerkingsverantwoordelijke te zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens door een fusie, overname of om het even welke zeggenschapswijziging;

  in de beperkte omstandigheden die hieronder en in artikel 9 worden beschreven.

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners, agenten in onderaanneming en andere verwante organisaties om voor ons taken uit te voeren of diensten aan u te verlenen (bijvoorbeeld om u mailings te sturen). Wanneer we echter gebruikmaken van externe dienstverleners, verstrekken we alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening in kwestie. Bovendien vereisen onze overeenkomsten met dergelijke externe dienstverleners dat zij uw gegevens veilig houden en niet voor hun eigen directmarketingdoeleinden gebruiken. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden om ze te gebruiken voor hun eigen directmarketingdoeleinden, tenzij u ons heeft gevraagd om dat te doen.

8. Beledigende of ongepaste inhoud op websites van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA

Indien u waar dan ook of op websites of socialemediapagina’s van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA inhoud post of ernaar verzendt die redelijkerwijze beledigend, ongepast of aanstootgevend kan worden geacht, of anderszins verstorend gedrag vertoont op een dienst van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA, kan CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA deze inhoud verwijderen.

Indien CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA redelijkerwijze van mening is dat u (mogelijk) een inbreuk pleegt op een toepasselijke wet, bijvoorbeeld door het uiten van haatdragende taal, kan CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA uw persoonsgegevens verstrekken aan relevante derden, met inbegrip van ordehandhavingsdiensten of uw internetprovider. CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA zal dit alleen doen in omstandigheden waarin deze verstrekking is toegelaten volgens de toepasselijke wetten, met inbegrip van de wet op de gegevensbescherming.

9. Wat als ik een gebruiker ben die jonger is dan 16?

Als u 16 jaar of jonger bent, vraag dan toestemming van uw ouder/voogd alvorens persoonsgegevens aan CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA te verstrekken.

10. Hoelang zal CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA mijn persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dat nodig is voor de betrokken activiteit, of zolang wettelijk of contractueel bepaald is voor elk relevant contract dat u met CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA heeft.

11. Wat kunt u doen met de persoonsgegevens die u bij ons hebt ingediend?

U hebt het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens; het recht om uw instemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken en het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.

U kunt in elk geval uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO. Daarnaast kunt u op elk ogenblik uw communicatievoorkeuren aanpassen of afzien van communicatie door onderaan elke e-mail op “uitschrijven” te klikken, de instructies in het bericht te volgen, uw voorkeuren aan te passen of ons een e-mail te sturen.

U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die u rechtstreeks ingeeft bij CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA kunnen naar uzelf of een derde worden verzonden op rechtstreeks verzoek van uzelf aan onze DPO.

12. Kan ik te weten komen welke persoonsgegevens CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA van mij bijhoudt?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u het recht van toegang tot en het recht op verbetering van de persoonsgegevens die CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA bijhoudt. Deze rechten kunt u uitoefenen door:

- rechtstreeks contact op te nemen met onze DPO, die redelijke inspanningen zal doen overeenkomstig onze wettelijke plicht, om uw persoonsgegevens in onze bestanden te verstrekken, corrigeren of wissen.

Wij zullen ons best doen om u toegang te verschaffen tot uw persoonsgegevens waar mogelijk.

13. Wat als ik ontevreden ben over de manier waarop CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA mijn persoonsgegevens beheert?

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: • Met de post: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel •Telefonisch: +32 (0)2 274 48 00
•Per fax: +32 (0)2 274 48 35

• Per e-mail: commission@privacycommission.be

14. Cookies internetbrowser

a. Wat is een cookie?

Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die vaak een unieke identificator bevat die naar de internetbrowser van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd (hier allemaal een “apparaat” genoemd) en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw internetbrowser sturen als de voorkeuren van uw browser dat toelaten.

Veel websites doen dit wanneer een gebruiker hun website bezoekt om de online verkeersstromen te volgen. Soortgelijke technologie wordt vaak gebruikt in e-mails om te begrijpen of de e-mail werd gelezen en er links werden aangeklikt. Om u volledig te informeren zal CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA uw toestemming vragen om cookies te ontvangen. U kan uw cookie-instellingen echter op elk ogenblik wijzigen in uw internetbrowser (zie ons volledige Cookies-beleid voor meer informatie).

Op websites van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA slaan cookies informatie op over uw online voorkeuren en laten ons toe onze websites op maat van uw interesses te maken.

b. Cookies van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA en hoe u ze weigert

Het Cookies-beleid van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA, dat volledige informatie bevat over hoe CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA cookies gebruikt en uitlegt hoe u kunt controleren welke cookies via de website van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA op uw apparaat geïnstalleerd zijn, vindt u op onze website hier.

We moeten opmerken dat u, indien u de instellingen wijzigt en bepaalde cookies blokkeert, sommige functies van de diensten van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA niet ten volle kunt benutten en we sommige functies waarvoor u eerder hebt gekozen, niet kunnen leveren.

c. Andere informatie die wordt verzameld uit internetbrowsers

Uw internetbrowser kan CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA ook informatie verschaffen over uw apparaat, zoals een IP- adres en details over de browser die u gebruikt.

Indien u zich zorgen maakt over de manier waarop we cookies gebruiken of uw instellingen respecteren, neemt u contact op met onze DPO.

15. Do-Not-Track-browserinstelling (DNT)

DNT is een functie die sommige browsers aanbieden die, wanneer deze is ingeschakeld, een signaal verzendt naar websites om hen te verzoeken uw internetgebruik niet te traceren, zoals door advertentienetwerken van derden, sociale netwerken en analysebedrijven. Onze websites beantwoorden momenteel geen DNT-verzoeken.

16. Wijzigingen aan het Privacybeleid van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA

Dit Privacybeleid kan nu en dan worden bijgewerkt. U kunt het dus het beste raadplegen telkens u CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA persoonsgegevens verstrekt. De datum van de recentste herziening verschijnt op deze pagina. Bent u het niet eens met deze wijzigingen, gelieve dan geen websites of apps van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA meer te gebruiken om persoonsgegevens aan CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA te bezorgen. U kunt uw gegevens ook op elk ogenblik laten wissen. Zie artikel 11 voor details. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen aan het Privacybeleid, die bijvoorbeeld invloed hebben op hoe wij uw persoonsgegevens willen gebruiken, zullen wij voor een meer zichtbare kennisgeving zorgen.

17. Uw gegevens overdragen buiten Europa

Als onderdeel van de diensten die wij u aanbieden via websites en apps van CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA, kunnen de gegevens die u ons verstrekt naar landen buiten de Europese Unie (“EU”) worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien om het even welke van onze servers zich soms in een land buiten de EU bevindt. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als België. Door uw persoonsgegevens in te geven, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Indien wij uw informatie op deze wijze naar landen buiten de EU overdragen, zullen wij stappen ondernemen om te garanderen dat de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen opdat uw rechten op privacy zoals in dit Beleid uiteengezet, beschermd blijven.

Indien u onze diensten gebruikt terwijl u zich buiten de EU bevindt, kan uw informatie buiten de EU worden overgedragen om u deze diensten te verlenen.

18. Contact opnemen met CORNERSTONES DEVELOPMENT CVBA over dit Privacybeleid

Indien u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, neemt u contact op met onze DPO, waarvan de contactgegevens in artikel 1 worden vermeld.

----

Versie 17/05/2018